Renowned Speakers

Courtney A. Young

Courtney A. Young

Professor, Montana Tech, Butte MT USA, USA

Akindele Odeshi

Akindele Odeshi

Professor, University of Saskatchewan, Canada

David Barba

David Barba

Senior Research Associate, Federico Rosei’s group , Canada

Lee D. Wilson

Lee D. Wilson

Professor, University of Saskatchewan, Canada

Chen Yang

Chen Yang

Professor, Boston University, USA

Sharmila M. Mukhopadhyay

Sharmila M. Mukhopadhyay

Professor, Wright State University, USA

Hung-Chun Wang

Hung-Chun Wang

National Sun Yat-sen University, Taiwan

Jem Kun Chen

Jem Kun Chen

National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Jingan Li

Jingan Li

Zhengzhou University, China

Govind Pathak

Govind Pathak

University of Lucknow, India

Tamio Endo

Tamio Endo

Sagamihara Surface Lab, Japan

Yu-Hsuan Chen

Yu-Hsuan Chen

National University of Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan

Chao Yang

Chao Yang

Prof South China University of Technology , China

Konstantin Borodianskiy

Konstantin Borodianskiy

Professor, Ariel University, Israel

Yoshio Ueda

Yoshio Ueda

Professor, Osaka University, Japan

Mikhail E. Itkis

Mikhail E. Itkis

Professor University of California, USA

Masaki Ozawa

Masaki Ozawa

Professor Emeritus Tokyo Institute of Technology, Japan

Zhifeng Ren

Zhifeng Ren

Professor, University of Houston, USA

Min Hui YAP

Min Hui YAP

The University of Nottingham, China

Xiaowang Zhou

Xiaowang Zhou

Professor, Central South University, China